عیدی سربازان در سال ۱۴۰۱

عیدی سربازان در سال ۱۴۰۱ 

در بخش های قبل، در مورد میزان عیدی کارگران، کارمندان و  بازنشستگان و مستمری بگیران در سال 1401، صحبت کرده و مبلغ عیدی را توضیح دادیم. سوال مهم دیگری که در رابطه با میزان عیدی سال ۱۴۰۱، مطرح می شود، آن است که عیدی سربازان در سال ۱۴۰۱ چقدر می باشد؟

آیا برای سربازان عیدی تعلق میگیرد؟

در سال 1400، حداقل حقوق سربازان، در مناطق عادی، 1/050/000 تومان و حداکثر آن، 4 میلیون تومان، در مناطق عملیاتی بوده است. همچنین، بر اساس اعلام نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حقوق سربازان مجرد، در سال 1401، 3 میلیون و 300 هزار تومان و سربازان متاهل، 5 میلیون تومان خواهد بود. اما، در پاسخ به این سوال که عیدی سربازان در سال ۱۴۰۱ چقدر می باشد؟ باید گفت، از آنجا که در قانون بودجه، عیدی سربازان، مورد پیش بینی قرار نگرفته است، عیدی، به این گروه از افراد تعلق نگرفته و بنابراین، بحث عیدی سربازان در سال ۱۴۰۱ منتفی می باشد.